พระครูวิลาศกาญจนธรรม,ดร เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ได้มอบทุนการศึกษาประจำปี 2563
สังคม

พระครูวิลาศกาญจนธรรม,ดร เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ได้มอบทุนการศึกษาประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.30 น.พระครูวิลาศกาญจนธรรม,ดร เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ได้มอบทุนการศึกษาประจำปี 2563


ให้กับเด็กนักเรียน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับปริญญาตรี จำนวน 428 ทุนในเขตพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ นายสืบสาย ศักดิ์โสภิษฐ์ นายอำเภอทองผาภูมิ มอบหมายให้ นายเตชทัต เหรียญเครือ ปลัดอำเภอทองผาภูมิ ร่วมอำนวยความสะดวกแก่เด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา


โดยดำเนินการดังนี้


1. แจกบัตรคิวให้กับโรงเรียนล่วงหน้า มาตามเวลาที่ทางวัดท่าขนุนกำหนดไว้ 21 ช่วงเวลา ช่วงละ 20 นาที ตั้งแต่เวลา 07.30-10.00 น. ช่วงละ 20 คน


2. จัดสถานที่จอดรถด้านนอกวัดท่าขนุน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สมาชิก อส.รับผิดชอบและให้ทยอยเด็กนักเรียนที่มารับทุน เข้าตามบัตรคิวที่ทางวัดกำหนด


3. จัดเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทองผาภูมิ อสม. ตรวจวัดอุณหภูมิ แจกหน้ากากอนามัย พร้อมให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับทุนการศึกษา

4. จัดที่นั่งรอสำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ชุดละ 20 คน โดยเว้นระยะห่าง 2 เมตร

โดยมอบทุนด้วยการเดินแจกให้ครบทุกคน ตามจำนวนที่กำหนด ในแต่ละชุด เมื่อเด็กนักเรียนได้รับทุนการศึกษาแล้ว ให้เดินกลับทันที ไม่มีการรอ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ขอบคุณข่าวภาพ : นอภ. ทองผาภูมิ